Menu Zavřeno


PROVOZNÍ ŘÁD

fitness centra MAFIA FITNESS | GYM TÁBOR

Provozní doba posilovny: pondělí – pátek 7:00 – 22:00, sobota – neděle – svátky 8:00 – 21:00.

Návštěvník posilovny je povinen se seznámit s provozním řádem fitness centra před vstupem do posilovny, chovat se v souladu s ním a řídit se pokyny personálu.

Návštěvník je oprávněn používat náčiní fitness centra a využívat jeho služby na základě uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle platného ceníku. 

Každý návštěvník fitness centra je povinen používat čisté pohodlné sportovní oblečení a čistou pevnou sportovní obuv. V opačném případě může být obsluhou z fitness centra vykázán.

Pokládat závaží a činky na kožené čalounění je zakázáno. Ve fitness centru je zakázáno nosit sportovní tašky a batohy do prostor posilovny.

K převlékání a odkládání oblečení, batohů, tašek a jiných věcí slouží výhradně šatna. Za odložené věci v prostorách fitness centra provozovatel neručí.

Z hygienických důvodů a ochrany koženky na strojích je každý návštěvník povinen používat ručník. Ručník je možné si zapůjčit za poplatek na baru fitness centra.

Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav návštěvníků nenese fitness žádnou odpovědnost. 

Provozovatel neodpovídá za úrazy nebo jiná poškození zdraví vzniklá v souvislosti s cvičením ve fitness centru.

Každý návštěvník užívá zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda zařízení nevykazují závady bránící bezpečnému užívání. Veškerá poškození a závady je návštěvník povinen neprodleně hlásit provozovateli nebo personálu. Cvičení s takovým zařízením je zakázáno. 

Ve fitness centru je zakázáno bez předchozího povolení provádět na zařízeních fitness nestandardní cviky.

Pokud cvičíte až do maximálního vypětí svých sil nebo pokud si nejste jisti svým výkonem, jste povinni z důvodu bezpečnosti takové cviky provádět jedině v přítomnosti další osoby. 

Návštěvník při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků.

Osoby mladší 15 let smí cvičit či se pohybovat v prostorách fitness pouze pod odborným dohledem nebo pod dohledem zákonného zástupce se souhlasem personálu fitness centra. Tato osoba pak výslovně a nepřenositelně nese plnou odpovědnost za případné škody na zdraví dítěte i majetku provozovatele a třetích osob dítětem způsobené. 

Prostory fitness centra jsou zcela nevhodné a nebezpečné pro malé děti. Pokud si ale návštěvník takové dítě přivede, je povinen zamezit samovolnému pohybu dítěte po fitness centru, manipulování se stroji a jejich používání. Dále je povinen zamezit dítěti křik a hluk, který by mohl rušit ostatní návštěvníky fitness centra. V případě porušení bude návštěvník vykázán.

Do fitness centra je přísný zákaz vstupu se zvířaty. Při porušení může personál takového návštěvníka vykázat. 

Pro děti a necvičící je vstup do prostor fitness centra (posilovací část) přísně zakázán.

Po ukončení cvičení jsou návštěvníci povinni vrátit použitá nářadí a cvičební pomůcky do původního stavu a uložit je na vyhrazené místo. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení je zakázáno. 

Návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorech posilovny i před její budovou. V celém objektu je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. 

Návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům. 

V posilovně je přísný zákaz používat práškové magnesium. Povoleno je pouze magnesium tekuté. Každý návštěvník je povinen si po sobě uklidit stanoviště znečištěné magnesiem. K úklidu slouží připravené utěrky. V případě porušení může být návštěvníkovi udělena pokuta dle provozovatele fitness centra na základě porušení pravidel provozního řádu.

V případě nevhodného chování ve fitness centru nebo vůči personálu, má provozovatel plné právo takového návštěvníka vykázat z fitness centra, bez náhrady na vrácení vstupného. V krajních případech mu udělit úplný zákaz vstupu do fitness centra.

V prostorách fitness centra je zakázáno poskytovat trenérské služby a využívat vlastního trenéra. V případě porušení bude návštěvník z fitness centra vykázán.

Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do posilovny zakázán. Je zakázáno do celého objektu vnášet alkoholické nápoje či jiné omamné látky. 

Konzumace výživových produktů a nápojů ve skle je možná pouze v prostoru fitness baru, platí přísný zákaz nošení nápojů ve skle do prostor fitness. V prostorách fitness je požívání nápojů dovoleno z plastových obalů (sportovní láhev).

Při odchodu z fitness centra je každý návštěvník povinen vrátit personálu vypůjčený klíč od šatní skříňky. V případě ztráty zapůjčeného klíče či jeho poškození je návštěvník povinen uhradit provozovateli náklady za způsobenou škodu.

Všem návštěvníkům doporučujeme, aby si skupinovou lekci zarezervovali dopředu. V opačném případě se může stát, že lekce bude plně obsazena a nebude volné místo. Pro registrované klienty s platnou permanentkou nebo vloženým depositem v minimální částce lekce, je k dispozici on-line rezervační systém. Neomluvenou hodinu je návštěvník povinen uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude odečtena z permanentky, popřípadě z vloženého depositu.

Návštěvníci nedodržující provozní řád mohou být z fitness centra vykázáni. Při opakovaných porušování pravidel bude návštěvníkovi ukončeno členství a zakázán vstup.

Prostory fitness centra a baru jsou monitorovány kamerovým systémem z důvodu ochrany majetku, bezpečnosti návštěvníků a prevence kriminality.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.11.2021.

V Táboře, dne 1.11.2021

Provozovatel: La Alima s.r.o., IČO 03147070 | +420 606 306 630 | info@taborfitness.cz | taborfitness.cz