Menu Zavřeno


PROVOZNÍ ŘÁD

fitness centra MAFIA FITNESS | GYM TÁBOR

Provozní doba posilovny: pondělí – pátek 7:00 – 22:00, sobota – neděle – svátky 8:00 – 21:00.

Návštěvník posilovny je povinen se seznámit s provozním řádem fitness centra před vstupem do posilovny, chovat se v souladu s ním a řídit se pokyny personálu.

Vstup do fitness centra je povolen pouze v čisté sportovní obuvi a ve vhodném sportovním oblečení.

K převlékání a odkládání oblečení, batohů, tašek a jiných věcí slouží výhradně šatna. Za odložené věci v prostorách fitness centra provozovatel neručí.

Z hygienických důvodů a ochrany koženky na strojích je každý návštěvník povinen používat ručník. Ručník je možné si zapůjčit za poplatek na baru fitness centra.

Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav návštěvníků nenese fitness žádnou odpovědnost.

Provozovatel neodpovídá za úrazy nebo jiná poškození zdraví vzniklá v souvislosti s cvičením ve fitness centru.

Každý návštěvník užívá zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda zařízení nevykazují závady bránící bezpečnému užívání. Veškerá poškození a závady je návštěvník povinen neprodleně hlásit provozovateli, personálu nebo prostřednictvím online dotazníku spokojenosti. Cvičení s takovým zařízením je zakázáno.

Ve fitness centru je zakázáno bez předchozího povolení provádět na zařízeních fitness nestandardní cviky.

Pokud cvičíte až do maximálního vypětí svých sil nebo pokud si nejste jisti svým výkonem, jste povinni z důvodu bezpečnosti takové cviky provádět jedině v přítomnosti další osoby.

Návštěvník při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků.

Osoby mladší 15 let smí cvičit či pohybovat se v prostorách fitness pouze pod odborným dohledem nebo pod dohledem zákonného zástupce. Tato osoba pak výslovně a nepřenositelně nese plnou odpovědnost za případné škody na zdraví dítěte i majetku provozovatele a třetích osob dítětem způsobené.

Po ukončení cvičení jsou návštěvníci povinni vrátit použitá nářadí a cvičební pomůcky do původního stavu a uložit je na vyhrazené místo. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení je zakázáno.

Návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorech posilovny i před její budovou. V celém objektu je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

Návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům.
Je zakázáno poskytovat trenérské služby bez předchozího souhlasu provozovatele.

Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do posilovny zakázán. Je zakázáno do celého objektu vnášet alkoholické nápoje či jiné omamné látky.

Konzumace výživových produktů a nápojů ve skle je možná pouze v prostoru fitness baru, platí přísný zákaz nošení nápojů ve skle do prostor fitness. V prostorách fitness je požívání nápojů dovoleno z plastových obalů (sportovní láhev).

Při odchodu z fitness centra je každý návštěvník povinen vrátit personálu vypůjčený klíč od šatní skříňky. V případě ztráty zapůjčeného klíče či jeho poškození
je návštěvník povinen uhradit provozovateli náklady za způsobenou škodu.

Prostory fitness centra a baru jsou monitorovány kamerovým systémem z důvodu ochrany majetku, bezpečnosti návštěvníků a prevence kriminality.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.11.2021.

V Táboře, dne 1.11.2021

Provozovatel: La Alima s.r.o., IČO 03147070 | +420 606 306 630 | info@taborfitness.cz | taborfitness.cz