Menu Zavřeno


OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodem

Těmito obchodními podmínkami se řídí právně závazný vztah mezi , La Alima s.r.o., IČ: 03147070, se sídlem Neplachova 721/19, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice,  (dále jako „La Alima“ nebo „my“) a Vámi jakožto naším klientem (dále jako „klient“ nebo „Vy“) využívajícím služeb La Alima v provozovně MAFIA FITNESS  GYM TÁBOR na adrese Kpt. Nálepky 2396, Tábor 390 03  (dále jako „Gym“).

Služby MAFIA FITNESS  GYM TÁBOR spočívají v poskytování prostor a zařízení pro různé druhy sportovních a vzdělávacích aktivit, ať už formou individuálních, či organizovaných lekcí (dále jako „služby“).

Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek můžete s námi sjednat individuálně, a to formou písemné smlouvy. Odchylná ujednání v takové smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek můžeme v budoucnu měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Cena služeb a platební podmínky

Svým klientům nabízíme tyto varianty služeb:

 • Vstup do Gymu
  • jednorázový vstup,
  • vstupová permanentka
   • na 9 vstupů s platností 3 měsíce od zakoupení,
   • na 18 vstupů s platností 6 měsíců od zakoupení
  • pernamentka časová
   • s platností  1, 3, 6  a 12 měsíců.
 • Multisport
 • Vstup na skupinové cvičení
  • 1x skupinová lekce,
  • 10x skupinová lekce s platností 6 měsíců,
  • nelze na skupinovou lekci uplatnit Multisport.

Aktuální cena za jednotlivé varianty služeb je vždy vyvěšena v Gymu a případně též na našich internetových stránkách.

Cenu za služby můžete uhradit buď v hotovosti přímo v Gymu na recepci, nebo bezhotovostním převodem na náš účet 2201979381/2010, vedený u Fio banky.

3. Vaše práva a povinnosti

V případě, že na Vaší straně nastane objektivní překážka (tj. nemoc, vážné osobní důvody atd.), pro kterou nebudete moci navštěvovat Gym, máte právo na prodloužení doby platnosti vstupové permanentky o dobu, po kterou jste pro překážku nemohli Gym navštěvovat.

Prodloužení doby platnosti permanentky podle odst. 1 je však třeba uplatnit předem, a to buď na e-mailovou adresu Gymu, na Facebooku, nebo osobně na recepci Gymu.

Prodloužení platnosti permanentky za podmínek výše uvedených může být učiněno za dobu její platnosti pouze jednou.

Nákupem jakékoli služby dle čl. II těchto obchodních podmínek potvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami, souhlasíte s jejich zněním a berete tak na vědomí jejich závaznost. Zároveň tím potvrzujete, že budete dodržovat provozní řád, vyvěšený v aktuálním znění v Gymu, jakož i na našich webových stránkách.

4. Obsazenost a vstup do sportoviště

V Gymu, případně též na našich webových stránkách, je vyvěšen rozvrh organizovaných skupinových lekcí pod naším vedením (dále jako „skupinové lekce“). Skupinových lekcí se můžete účastnit v rámci jednorázových vstupů, případně v rámci vstupové permanentky určené na skupinová cvičení.

Na webových stránkách Gymu www.taborfitness.cz jsou dále vyvěšeny termíny vzdělávacích akcí či workshopů (dále jako „organizované akce“). Cena a podmínky účasti na těchto organizovaných akcích je pro každou akci stanovena individuálně, přičemž není-li uvedeno jinak, nelze se těchto organizovaných akcí účastnit v rámci jednorázových vstupů, případně v rámci vstupové permanentky.

V době konání skupinových lekcí a organizovaných akcí můžete omezeně z důvodu limitovaného prostoru v Gymu vykonávat paralelní individuální sportovní aktivity.

Osoby mladší 15 let jsou z důvodu ochrany zdraví a prevence případných zranění oprávněny účastnit se veškerých sportovních aktivit v Gymu pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Při porušení tohoto ustanovení jsme oprávněni odepřít osobě mladší 15 let poskytování služeb.

5. Odpovědnost účastníků

La Alima odpovídá za škodu na Vašem majetku či zdraví v případě, že škoda vznikla zaviněným (ve formě úmyslu, nebo hrubé nedbalosti) porušením povinností La Alima, či jejích zaměstnanců a je přímým a jednoznačným důsledkem takového porušení.

Za škodu, kterou způsobíte LA Alima porušením zákonných nebo smluvních povinností vyplývajících z obchodních podmínek, provozního řádu.

Taktéž jste povinni se při využívání služeb Gymu řídit pokyny personálu a instruktorů Gymu, či jiných osob poskytujících Vám služby jménem Gymu. V případě, že zjistíte, že Vám zdravotní stav neumožňuje pokračování ve cvičení, nebo je daná fyzická aktivita nad Vaše síly a hrozí tak zranění, jste povinni toto okamžitě oznámit personálu či instruktorům Gymu a ihned přiměřeně omezit či zcela ukončit sportovní aktivity.

Gym není odpovědný za jakékoliv škody na Vašem zdraví či majetku, které Vám mohou vzniknout v důsledku nerespektování závazných pokynů personálu či instruktorů Gymu, či v důsledku přecenění svých fyzických sil ve smyslu odst. 3.

La Alima není dále odpovědný za jakékoliv škody na Vašem zdraví či majetku, které si způsobíte úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním Vaší fyzické kondice.

6. Odpovědnost za škodu na věcech odložených

La Alima Vám odpovídá za škodu na věcech, které jste si odložil na místě k tomu určeném (tj. uzamčená skříňka v šatně). Právo na náhradu škody musíte u La Alima uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jste se museli o škodě dozvědět. Za účelem krytí případných škod máme rovněž sjednáno pojištění odpovědnosti.

Za klenoty, peníze, cennosti, mobilní telefony a jiné předměty vysoké hodnoty uložené v šatní skříňce Gymu neodpovídá.

Šatní skříňku, v níž jste odložil Vaše věci, jste povinni pečlivě uzamknout. Při odchodu jste povinni skříňku v šatně vyklidit a zanechat ji odemčenou. V případě, že tuto povinnost nesplníte, je personál Gymu oprávněn skříňku otevřít, Vaše věci z ní vyjmout, uložit je a předat Vám je při Vaší nejbližší návštěvě. Veškeré případné škody, způsobené tímto postupem, jdou výlučně k Vaší tíži.

Opakované porušení Vaší povinnosti podle odst. 3 je považováno za zvlášť závažné porušení smluvních ujednání a pro tento případ si vyhrazujeme právo předčasné ukončit Vámi zakoupenou vstupovou nebo časovou permanentku, nebo Vám po předem určenou dobu znemožnit vstup do Gymu.

7. Vyšší moc

La Alima si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu nebo na zkrácení provozní doby v odůvodněných případech, zejména pro případ nezbytných oprav a úprav, které se neslučují se zachováním běžného provozu, a událostí vyšší moci. Bude-li provoz nezávisle na vůli La Alima přerušen a provozování bude bránit překážka, kterou nelze odvrátit nebo překonat, bude Vám automaticky prodloužena platnost permanentky o dobu, po kterou byl provoz pro vyšší moc přerušen.

8. Zpracování osobních údajů

Nákupem jakékoliv služby podle čl. II těchto obchodních podmínek dáváte La Alima k dispozici Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Nákupem služby stvrzujete, že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a současně nesete odpovědnost za případnou nepravdivost tohoto prohlášení.

Tímto dáváte La Alima souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností souvisejících s využíváním Gymu. Neprojevíte-li jinou vůli, souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání aktuálních informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by Vám sama o sobě znemožňovala využívání služeb Gymu. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat odesláním e-mailu na naší e-mailovou adresu info@taborfitness.cz, nebo osobně v Gymu.

La Alima se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

9. Závěrečná ustanovení

Pokud tyto obchodní́ podmínky ani zvláštní ujednání mezi La Alima a Vámi nestanoví́ jinak, řídí se právní vztahy vzniklé mezi La Alima a Vámi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Znění těchto obchodních podmínek je pro La Alima i Vás závazné.

K doručování veškerých sdělení souvisejících s právním vztahem vzniklým mezi La Alima a Vámi je možné užít též prostředků elektronické komunikace, zejména e-mailu, případně kontaktního formuláře na webových stránkách.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi La Alima a Vámi je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 31. 10. 2021.